Rekrutacja 2016/2017

 

Zarządzenie
Małopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem gimnazjum i do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim.

 

Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) zarządza się, co następuje:

 § 1

     Zarządza się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych gimnazjum:

 • od 25 kwietnia 2016r.od godz. 9.00 do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków i dokumentów określonych w statucie szkoły. Zgłoszenie kandydatów do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wypełnia się w formie elektronicznej. Wnioski z dokumentacją o przyjęcie do gimnazjum składają jedynie kandydaci mieszkający poza obwodem szkoły;
 • od 24 czerwca 2016r. od godz. 9.00 do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 – dostarczanie poświadczonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);
 •  4 lipca 2016 r. do godz. 15.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • do 7 lipca 2016 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;
 • 8 lipca 2016 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

od 9 lipca 2016 r. do 25 lipca 2016r. – rekrutacja uzupełniająca.

 

Zgodnie z powyższą decyzją sekretariat Gimnazjum nr 27 w Krakowie przyjmuje dokumenty kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej
do dnia 7  lipca 2016r. w godzinach 9.00 – 15.00. Prosimy o dostarczenie :

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej
 • 1 zdjęcia (do legitymacji szkolnej)
 • karty zdrowia

   Bliższych informacji na temat zapisów uczniów do klas pierwszych gimnazjum udziela sekretariat szkoły

telefon: 012 655 09 89

 


   W roku szkolnym 2016/2017 zapraszamy do następujących klas I:

 • klasa ogólna
  dla uczniów dopiero odkrywających swoje pasje, w zależności od potrzeb istnieje możliw
  ość zwiększenia ilości godzin z wybranych przedmiotów
 • klasa ogólna dla uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią
  dodatkowa godzina języka polskiego i matematyki, zajęcia wspomagające pisanie i czytanie ze zrozumieniem
 • klasa ogólna z poszerzoną edukacją z języka angielskiego
  dodatkowa godzina języka angielskiego, zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności lingwistyczne

 


Elektroniczna rekrutacja do naszego gimnazjum odbywać się będzie od 23 marca do 24 czerwca 2016 roku.

 Dlaczego warto nas wybrać:

 • mała, przyjazna szkoła
 • bezpieczeństwo
 • wysokie oceny w ewaluacji zewnętrznej (zobacz raport Kuratorium Oświaty w Krakowie –  raport)
 • ponad 100 letnia historia i tradycja
 • wychowanie patriotyczne (innowacja pedagogiczna Gloria Victis)
 • indywidualna opieka psychologiczno – pedagogiczna
 • 1 zmiana
 • bardzo dobry dojazd (autobusy 184 i 107)
 • wysoko wykwalifikowana kadra
 • nowoczesne sale lekcyjne z tablicami multimedialnymi
 • muzeum szkolne
 • bogaty księgozbiór
 • czytelnia z internetem
 • siłownia
 • stołówka

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO GIMNAZJUM NR 27

 • Facebook
 • Google+