Historia szkoły

1901

zorganizowanie jednoklasowej Szkoły Ludowej Pospolitej w Woli Duchackiej, pierwsza nauczycielka – Józefa Bronisława Schererówna.

 

1902 – 1917

kierownikiem jest Stanisław Albiński, pracuje z nim jako nauczycielka Jadwiga Chrząszczówna.

 

1917

szkoła uzyskuje początkowo status dwuklasowej i odtąd nazywa się Publiczną Szkołą Powszechną; kierownikiem jest Franciszek Sikora, w latach 20-tych szkoła jest już czteroklasowa.

 

1927

wybudowanie przez gminę Domu Ludowego, do którego przenosi się szkoła, mieszcząca się dotychczas w domu b. wójta Komorowskiego.

 

1936

podjęcie decyzji o budowie nowego budynku szkolnego w centrum wsi (obecnie Malborska 98), kierownikiem szkoły jest Henryk Bolniak.

 

1939

ukończenie budowy nowej szkoły.

 

1941

zajęcie budynku przez wojska niemieckie i przeznaczenie go na „wszechnicę” dla dzieci volksdeutchów, szkoła zostaje podzielona na męską nr 63 i żeńską nr 14.

 

1945

przeniesienie szkoły do nowego, wybudowanego przed wojną budynku, zagospodarowanie go przez młodzież szkolną; obowiązki kierownika szkoły przejmuje Ludwik Podgórski.

 

1947

uroczyste poświęcenie budynku przez księdza prałata Mazanka, jubileusz 25-lecia pracy nauczycielskiej Stefanii Skowyry pracującej w tej szkole od 1922 roku.

 

1951

połączenie się szkoły męskiej i żeńskiej i przyjęcie nazwy Szkoły Ogólno- kształcącej Stopnia Podstawowego nr 70; zorganizowanie świetlicy szkolnej, którą prowadziła Helena Wiesławska.

 

1953

pierwsza radiofonizacja szkoły, szkoła otrzymała z Wydziału Oświaty Miejskiej Rady Narodowej radioodbiornik „Aga”, wzmacniacz i 14 głośników.

 

1956

wykonanie ogrodzenia wokół szkoły dzięki wydatnej pomocy Krakowskiego Zarządu Komunalno-Budowlanego.

 

1962

placówka szkolna przyjmuje nazwę Szkoły Podstawowej nr 70 (dotychczas nosiła nazwę Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego nr 70).

 

1964

przydzielenie szkole opieki nad miejscem pamięci narodowej jakim był nowo- odsłonięty pomnik na miejscu dawnego obozu w Płaszowie.

 

1967

podjęcie przez władze oświatowe decyzji o rozbudowie szkoły.

 

1968

oddanie do użytku nowodobudowanego skrzydła szkoły.

 

1972

odejście na emeryturę (po 18 latach) kierowniczki szkoły Stanisławy Heilowej, a objęcie stanowiska, już dyrektora szkoły, przez mgr Krystynę Kulig.

 

1975

uroczyste nadanie szkole imienia mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, odsłonięcie na murze szkoły tablicy pamiątkowej i ustawienie pod nią 45 mm armaty przeciwpancernej wz.1937.

 

1987

przyjęcie szkoły do Ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół, wmurowanie tablicy pamiątkowej w hallu szkoły.

 

1991

z inicjatywy nowej dyrektor szkoły mgr Wiesławy Szczupak przyjęcie przez szkołę profilu ekologicznego i zainicjowanie organizowania corocznych międzyszkolnych sesji ekologicznych.

 

1999

przekształcenie się Szkoły Podstawowej nr 70 w wyniku reformy oświaty w Gimnazjum nr 27.

 

2001

uroczyste obchody 100-lecia szkoły i nadanie imienia Gimnazjum nr 27.

 

2004

nawiązanie współpracy ze szkołami w Anglii, Belgii i Danii w ramach programu „Socrates – Comenius”.

 

2007

nadanie Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i Dyplomu Uznania za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

 

2009

przystąpienie do programu „KATYŃ … ocalić od zapomnienia”. Uroczyste posadzenie przed budynkiem szkoły Dębu Pamięci i odsłonięcie tablicy upamiętniającej mjr Józefa Wątora zamordowanego w Katyniu.

 

2011

jubileusz 110-lecia szkoły.

 

  • Facebook
  • Google+